ALGEMENE VOORWAARDEN 


Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Genius Creations (hierna te noemen “Genius”), een onderneming met adres Christiaan Huygensweg 3C te Drunen. Genius is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81444818. 

Definities 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld: 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld. 

Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 

BW: het Burgerlijk Wetboek. 

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Genius voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.  

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Genius voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.  

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Genius en de Wederpartij. 

Partijen: Dit betreffen de Wederpartij en Genius. 

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst.  

Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst.  

 

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa. 

 

Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Genius en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Genius, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.  


Offertes en/of aanbiedingen 

 1. Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Genius tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle offertes en/of aanbiedingen van Genius zijn 30 geldig, tenzij anders vermeld. 
 3. Genius kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is Genius daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Genius anders aangeeft. 


Totstandkoming overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of aanbieding van Genius. 
 2. Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Genius is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. 
 3. Op het moment dat een opdrachtbevestiging is getekend door zowel de Wederpartij als Genius, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Genius feitelijk begint met de uitvoering.  
 4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. 


Uitvoering overeenkomst 

 1. De Overeenkomst wordt door Genius naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Genius. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 2. Genius bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. Genius is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. Genius is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Genius het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Genius niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. 


Wijzigingen en meerwerk 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Genius de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Genius zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten. 
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Genius de Wederpartij hierover van te voren in. 
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Genius daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Genius proberen te trachten - voorzover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen. 
 5. Genius zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Genius kunnen worden toegerekend. 
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 


Verplichtingen Wederpartij 

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Genius aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij Genius alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren. 
 2. Genius is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Genius is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Genius kenbaar behoorde te zijn. 
 3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de Wederpartij die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn. 
 4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Genius onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren. 
 5. Indien door Genius of door Genius ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 6. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Genius het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. 


Risico-overgang 

 1. De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de Producten aan de Wederpartij als Bedrijf voor rekening en risico van Genius. 
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Bedrijf over op het moment waarop Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan. 


Prijzen 

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Genius aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW. 
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen. 
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Genius. 
 4. Van alle bijkomende kosten zal Genius tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend. 
 5. Indien Genius bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Genius gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. 
 6. In het geval Genius voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
 7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: 
  • a.      de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Genius rustende verplichting ingevolge de wet; 
  • b.      de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere       gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; 
  • c.      Genius alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of 
  • d.      bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht. 


Betaling 

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Genius aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. Genius zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 7 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.  
 3. Facturatie vindt wekelijks plaats, tenzij anders overeengekomen. 
 4. Genius en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst. 
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. 
 6. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 
 7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 8. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Genius recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €100 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Genius en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Genius onmiddellijk opeisbaar. 
 10. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.  


Eigendomsvoorbehoud 

 1. De eigendom van de door Genius aan de Wederpartij geleverde Producten gaat pas op de Wederpartij over als deze alles deugdelijk is nagekomen en heeft voldaan hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente (ook van eerdere en latere leveringen), alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. 
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. 


Reclames 

 1. De Wederpartij dient het geleverde Product op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken of het geleverde Product aan de Overeenkomst beantwoord, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. 
 2. De Wederpartij dient de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de geleverde Dienst aan de Overeenkomst beantwoord. 
 3. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Genius gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 
 4. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Genius gemeld te worden.  
 5. Niet-zichtbare gebreken en tekorten bij een Product behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Genius gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 
 6. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit. 


Garanties 

 1. Genius garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. Genius garandeert tevens dat de geleverde Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de Producten die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. Genius garandeert dat de verrichte Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. 
 3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland. 
 4. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven. 
 5. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Genius nadat de Wederpartij hiervan melding heeft gemaakt, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstel. 
 6. Indien de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor herstel of vervanging (daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten) voor rekening van de Wederpartij. 
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen, indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Genius in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 
 8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Genius geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden. 


 Leveringstermijn 

 1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. 
 2. Genius is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Genius. 
 3. Indien Genius gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Genius heeft verstrekt.
 4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat Genius na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Genius een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Genius zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien Genius binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW. 


Overmacht en onvoorziene omstandigheden 

 1. Een tekortkoming kan niet aan Genius of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. 
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Genius geen invloed kan uitoefenen en waardoor Genius niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht van Genius wordt in ieder geval verstaan:  
  • a.      wanprestaties van toeleveranciers of andere derden; 
  • b.      stroomstoringen; 
  • c.      computervirussen; 
  • d.      stakingen en werkonderbrekingen;  
  • e.      ongebruikelijke weersomstandigheden waardoor code oranje of rood zijn afgekondigd door het KNMI of de autoriteiten; 
  • f.       omstandigheden die Genius door adviezen of maatregelen, getroffen door de (rijks)overheid, verhinderen of vermoeilijken haar verplichtingen tijdelijk dan wel deugdelijk na te komen; 
  • g.      verkeersbelemmeringen; 
  • h.      relletjes, oproer, oorlog; 
  • i.       gebrek aan arbeidskrachten; 
  • j.       brand;  
  • k.      in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of 
  • l.       elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Genius in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd. 


Beëindiging overeenkomst 

 1. De Overeenkomst moet door Partijen schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van tenminste 2 kalendermaanden. Als de opzegging niet of niet tijdig plaatsvindt, wordt de overeenkomst verlengd met dezelfde termijn als waarvoor deze oorspronkelijk is aangegaan. 
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:  
  • a.      aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;  
  • b.      aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of 
  • c.      liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij.  
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Genius op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Genius de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Genius behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
 4. Genius is bij opzegging geen schadevergoeding verschuldigd. 


Teruggave ter beschikking gestelde zaken 

 1. Indien Genius aan de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Wederpartij gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 
 2. Indien de Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Genius het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Wederpartij te verhalen. 


Aansprakelijkheid 

 1. Genius is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Genius, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Genius uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur voor de desbetreffende opdracht vermeld staat. 
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  • a.      redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden; 
  • b.      redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Genius aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Genius toegerekend kunnen worden; of 
  • c.      redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden. 
 3. Genius is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, aanspraken van klanten van de Wederpartij, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Genius gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 4. Genius is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 
 5. Genius is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. 
 6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door Genius voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en Genius is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 7. Genius is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Genius, de Wederpartij of derden. 


Geheimhouding 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Genius gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Genius zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Genius niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  
 3. Onverminderd het vorengaande is Genius bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen. 


Vrijwaring 

 1. De Wederpartij vrijwaart Genius voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Genius of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.  
 2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Genius,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden. 
 3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken. 


Intellectueel eigendom 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen, software, documentatie, adviezen, rapporten, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Genius of diens licentiegevers. 
 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend. 
 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Genius. 
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen. 
 5. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Genius.  
 6. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €2.000 per inbreuk makende handeling betalen aan Genius, onverminderd het recht van Genius om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. 
 7. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Genius voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.  
 8. Al het door Genius ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Genius voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.


Privacy 

 1. Genius respecteert de privacy van de Wederpartij. Genius behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Genius passende beveiligingsmaatregelen.  
 2. Genius gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht. 
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Genius. 


Vervaltermijn 

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Genius en/of jegens de door Genius eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Genius en/of de door Genius eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden. 

 

Overdracht 

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Genius te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. 
 2. Genius is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.  


Nawerking 

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden. 

 

Overig 

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 
 2. De administratie van Genius geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Genius zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 
 4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Genius is gevestigd. 


Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht. 
 2. Alle geschillen tussen Genius en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. 

 

Algemene Voorwaarden Genius Creations, opgesteld op 1 juni 2020.